Предходни и Настоящи Проекти

На 20.06.2016 г. "Беана Враца" ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0030-СО1 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".... Виж в PDF